Jumat, 06 Maret 2015

BUKTI BAHWA KITAB TAURAT DAN INJIL TELAH DIPALSUKAN


Kali ini saya akan mencoba mengkupas tentang kepalsuan Alkitab, yang didalamnya di klaim oleh kristiani terdapat kitab Taurat dan Injil yang asli. Benarkah apa yang mereka pegang saat ini adalah kitab Taurat dan Injil yang asli? Sebelumnya kita baca dulu informasi dari Al-Quran mengnai hal ini.

• Bukti Dari Al-Quran Bahwa Kitab Taurat Telah Dirubah

Allah berfirman :

"Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubah-nya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui" (QS. 2: 75)

"Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah (arti kata untuk menambah dan mengurangi) perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata: "Kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan (mereka mengatakan pula): "Dengarlah", sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa." Dan (mereka mengatakan): "Ra'ina" (sudilah kamu memperhatikan kami) dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan: "Kami mendengar dan menurut, dan dengarlah dan perhatikanlah kami", tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis" (QS. 4: 46)

"Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan (Allah) dan tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan mereka kecuali sedikit yang tidak berkhianat, maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" (QS. 5: 13)

"Wahai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekufurannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: "Kami telah beriman", padahal hati mereka belum beriman; dan juga di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi) itu amat suka mendengarkan berita bohong dan amat suka mendengarkan perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka mengubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: "Jika diberikan ini (yang sudah diubah-ubah oleh mereka) kepadamu, maka terimalah dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah" (QS. 5: 41)

"Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al-Kitab, padahal dia bukan dari Al-Kitab dan mereka mengatakan: "Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui" (QS. 3: 78)

"Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: "Ini dari Allah," (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan" (QS. 2: 79)

Maha Benar Allah Dengan Segala FirmanNya.

Pada ayat-ayat diatas, secara EKSPLISIT Al-Quran telah menjelaskan bahwa kitab Taurat sudah dirubah oleh orang-orang Yahudi.

• Bukti Dari Al-Quran Bahwa Kitab Injil Telah Dirubah

Walaupun Al-Quran tidak menjelaskan secara EKSPLISIT bahwa kitab Injil telah dirubah, tapi Al-Quran memberikan penjelasan secara IMPLISIT mengenai hal itu. Diantaranya adalah pada ayat-ayat berikut ini.

Allah berfirman :

"Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu yaitu Al Kitab (Al quran) itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Mengetahui lagi Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya." (QS. 35:31)

"Tidaklah mungkin Al quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al quran itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam." (QS. 10:37)

"Dan ini (Al quran) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepada (Al quran), dan mereka selalu memelihara sembahyangnya." (QS. 6:92)

"Katakanlah:` Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al quran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman." (QS. 2:97)

"Tidaklah mungkin Al quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al quran itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam." (QS. 10:37)

Maha Benar Allah Dengan Segala FirmanNya.

Pada ayat diatas terdapat frase "Membenarkan kitab-kitab sebelumnya", yang bermakna meluruskan, membenahi, atau mengoreksi penyimpangan-penyimangan dan perubahan didalamnya pada kitab-kitab sepbelumnya. Jadi dalam hal ini, Al-Quran adalah kitab yang menyempurnakan lagi kitab-kitab yang sebelumnya sudah dikotori oleh tangan-tangan jahil manusia. Dan kita sama-sama tahu bahwa kitab-kitab sebelumnya yang disebutkan dalam Al-Quran ialah Dzabur, Taurat dan juga Injil. Jadi sebenarnya ayat diatas sudah cukup membuktikan bahwa kitab Taurat dan Injil sudah dirubah. Sebagi contoh, mari kita baca ayat dibawah ini.

Allah berfirman :

"Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al quran) yang membenarkan Kitab yang ada pada kamu sebelum Kami merobah muka (mu), lalu Kami putarkan ke belakang atau Kami kutuki mereka sebagaimana Kami telah mengutuki orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku." (QS. 4:47)

Maha Benar Allah Dengan Segala FirmanNya.

Pada ayat diatas terdapat frase "Membenarkan kitab" yakni kitab Taurat, yang sebelumnya sudah saya berikan ayatnya yang menerangkan tentang perubahan yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada kitab Taurat. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa frase "Membenarkan kitab-kitab sebelumnya" pada ayat diatas adalah bukti bahwa kitab Taurat dan Injil sudah dirubah.

• Bukti Dari Alkitab Bahwa Kitab Taurat Telah Dirubah

Dalam Alkitab sendiri tuhan telah menubuatkan tentang kemungkaran dari Bani Israel, bahwa bani Israel sepeninggalan nabi Musa akan melakukan kekejian :

Ulangan
31:16 TUHAN berfirman kepada Musa: "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri, ke mana mereka akan masuk; mereka akan meninggalkan Aku dan mengingkari perjanjian-Ku yang Kuikat dengan mereka.
31:17 Pada waktu itu murka-Ku akan bernyala-nyala terhadap mereka, Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajah-Ku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata: Bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita?
31:18 Tetapi Aku akan menyembunyikan wajah-Ku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka: yakni mereka telah berpaling kepada allah lain.
31:19 Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagi-Ku terhadap orang Israel.

Nabi Musa pun telah menubuatkan bahwa Bani Israel akan mengubah kitab Taurat :

Ulangan 31:24-30
31:24 Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan,
31:25 maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian TUHAN, demikian:
31:26 "Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian TUHAN, Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau.
31:27 Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang, selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap TUHAN, terlebih lagi nanti sesudah aku mati.
31:28 Suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu, maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka.
31:29 Sebab aku tahu, bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu, apabila kamu berbuat yang jahat di mata TUHAN, dan menimbulkan sakit hati-Nya dengan perbuatan tanganmu."
31:30 Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan.

Dan nubuat tersebut terpenuhi dan dijelaskan dalam ayat-ayat berikut ini :

Mazmur 119:136 Waktu untuk bertindak telah tiba bagi TUHAN; mereka telah merombak Taurat-Mu.

Yeremia 8:8 Bagaimanakah kamu berani berkata: Kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat TUHAN? Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong.

Jadi sudah sangat jelas bahwa baik Al-Quran maupun Alkitab juga mengakui bahwa kitab Taurat itu sudah tidak asli lagi dan sudah dirubah-rubah oleh ahli kitab.

Contoh :

Contoh kepalsuan kitab yang di klaim sebagai Taurat didalam Alkitab bisa dilihat dari mulai kitab Kejadian 1:1-31. Dimana pengarang alkitab begitu ngawurnya saat menjelaskan proses penciptaan alam semesta yang sama sekali tidak sejalan dengan ilmu penahuan.

Ulangan 31:24 Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan,

Pada ayat ini Nabi Musa dikisahkan telah SELESAI menuliskan kitab Taurat yang diturunkan oleh Tuhan kepadanya sampai habis.

Ulangan 34:7 Musa berumur seratus dua puluh tahun, ketika ia mati; matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang.

Tapi diayat yang ini Nabi Musa dikisahkan telah Wafat dan dikuburkan. Jadi mana mungkin si penulis bisa menuliskan kisah kematian dan pengkuburan dirinya sediri? Ini membuktikan bahwa kitab yang di klaim kristiani sebagai Taurat sudah terjadi penambahan ayat, karena tidak mungkin Nabi Musa mati sambil nulis tentang kematian dan pengkuburannya sendiri. Dan ada pula di ayat-ayat yang lain yang mengisahkan tuhan kalah bergulat dengan Yakub, tuhan di nasehati oleh Musa, tuhan menyesali perbuatannya dll. Dan semua itu tidak mungkin terjadi pada kitab Taurat yang asli.

• Bukti Dari Alkitab Bahwa Kitab Injil Telah Dirubah

Ancama Yesus kepada Bani Israil yang membuktikan bahwa bani Israil memang suka dan akan mengubah kitab-kitab sebelumnya dan termasuk Injil itu sendiri.

Wahyu 22:18-19
22:16 "Aku, Yesus, telah mengutus malaikat-Ku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang-gemilang."
22:18 Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini: "Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini.
22:19 Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini."

Ini adalah ancaman dari mulut Yesus sendiri yang sering tidak dipercayai oleh kaum nasrani bahwa orang-orang di jaman Yesus dan Musa suka mengubah-ubah kitab. Itu sebabnya Yesus telah memberikan ancaman kepada mereka yang suka merombak kitab suci.

Dan sekarang mari kita lihat finalnya, apakah benar bahwa Injil telah dirubah :

Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. (Lukas 1:1-4)

Kitab Lukas adalah salah satu dari 4 kitab kanonik yang di klaim oleh kristriani sebagai Injil yang asli. Tapi coba pikirkan lagi, dari kitab Lukas diatas terbukti bahwa dia menuliskannya setelah menyelidiki, jadi bukan diwahyukan oleh Roh Kudus. Oleh karena dia mengumpulkan cerita/kabar burung dari orang lain, maka tentu saja ceritanya bisa benar bisa salah, ingat peribahasa lama, "titip uang bisa kurang, tapi titip cerita pasti bertambah". Jadi sudah sangat jelas bahwa kitab yang ia tulis bukanlah Injil yang diturunkan kepada Yesus, melainkan hanyalah kumpulan kabar burung yang beredar di kalangan masyarakat tentang sosok Yesus dan para pengikutnya.

Karena keanehan ini, tidak mustahil jika kitab Kumpulan Cerita versi Lukas berbeda dengan cerita versi Matius dan juga kumpulan cerita versi Markus maupun Yohanes. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga bahwa kitab-kitab kanonik berbeda cerita dengan kitab PL dan juga surat-surat paulus dan kawan-kawan saat mengisahkan satu pokok cerita yg sama.

Contoh :

Apakah Murid-Murid Yesus Boleh Membawa Bekal Tongkat Dalam Perjalanan?

A. Boleh (Matius 10:10)
B. Tidak Boleh (Markus 6:8-10)

Pada ayat ini saya rasa pengarang alkitab kurang akur dalam menuliskan tentang perbekalan, yang satu bilang boleh membawa tongkat, tapi yang lainnya bilang tidak boleh membawa tongkat. Dan masih banyak lagi kerancuan-kerancuan yang ada pada keempat kitab kanonik yang di klaim sebagai kitab Injil. Jadi mana mungkin kitab Injil yang asli isinya bisa bertentanngan seperti ini?

Dan hal yang paling menggelikan dari kristiani adalah ketika kami mengklaim bahwa Alkitab sudah dipalsukan, mereka malah menuntut kami untuk menunjukkan kitab yang asli. Maka jika tuntutan yang sama kami berikan ke mereka, apakah mereka bisa menunjukkan kitab Taurat dan Injil yang asli kepada kami? Toh bukti autentik dari Alkitab yang mereka imani sudah sangat jelas membuktikan kepalsuan kitab yang mereka klaim sebagai Taurat dan Injil yang asli.

Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, dan semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.. :)
Posting Komentar